MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Image Alignment 220x220Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne, sporządzane przez geodetę najczęściej w skali 1:500, mające na celu zobrazowanie sytuacji panującej w terenie. Mapa do celów projektowych poza określeniem granic nieruchomości określa usytuowanie budynków, ogrodzeń, studni, itp., a więc wszystkich szczegółów terenowych. Aktualizowana jest w obszarze 30m wokół planowanej inwestycji.
Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę Twojego domu, garażu, hali czy też przyłączy: wodociągowego kanalizacyjnego, energetycznego czy gazowego.
Warto pamiętać też o tym, że mapa do celów projektowych posiada także określoną terminowo ważność.

 

TYCZENIA

Image Alignment 180x180Czynności tyczenia mają na celu usytuowanie zaprojektowanych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją budowlaną. Zadaniem geodety jest wyniesienie charakterystycznych elementów projektu (osi ścian, sieci, punktów węzłowych, wysokości ) na plac budowy. Tyczenie odbywa się względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic przedmiotowych nieruchomości, na których ma miejsce dana inwestycja. Wytyczenie obiektów potwierdzane jest wpisem do dziennika budowy.

.

.

POMIAR POWYKONAWCZY

Image Alignment 220x220Powykonawczy pomiar budynku, czy też budowli, realizowany jest przez geodetę po zakończeniu całości prac związanych z daną inwestycją. Geodeta sporządza mapę w celu zebrania aktualnych danych na temat przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów zagospodarowania nieruchomości gruntowej.
Usługa ta jest konieczna w momencie, gdy inwestor stara się o uzyskanie odbioru budynku, a w dalszej kolejności decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Inwentaryzacji podlegają także wszelkiego rodzaju elementy infrastruktury uzbrojenia terenu, zarówno te podziemne, jak i nadziemne. Zlecenie pomiaru przyłączy jest również konieczne w celu uzyskania ich odbioru, oraz decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie.

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Image Alignment 180x180Podział nieruchomości jest to szereg czynności mających na celu wydzielenie nowych działek ewidencyjnych.
Geodeta dokonujący podziału wyodrębnia nowe nieruchomości z pierwotnie większych obszarów gruntu. Działki te mogą zmienić właściciela, jak również być wykorzystane na cele inne niż nieruchomość z której powstały. Potrzeba podziału zajdzie m.in. gdy wyodrębnione nowe działki będą miały być przedmiotem obrotu rynkowego, bądź też gdy poprzez podział możliwe będzie uporządkowanie spraw majątkowych.
Czynności podziałowe ponadto muszą być skonsultowane z urzędem gminy, w którym wydawane są:
postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, jak i w ostatecznym etapie decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), która zatwierdza a zarazem kończy proces podziałowy.

 

WZNOWIENIA GRANIC

Image Alignment 220x220Wznowienie punktów granicznych są to czynności odtworzenia uszkodzonych, zniszczonych
lub przesuniętych punktów granicznych dotyczących granic nieruchomości.
Warunkami koniecznymi przy wznawianiu granic są:
  • istnienie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych pozwalających jednoznacznie odtworzyć granice w terenie,
  • ustalenie odpowiednio wcześniej granic nieruchomości według ich stanu prawnego

Potrzeba wznowienia granic zachodzi w różnych przypadkach, m.in. wówczas, gdy zamierzamy ogrodzić naszą nieruchomość lub rozpocząć budowę, a nie mamy pewności co do przebiegu granic.

 

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Image Alignment 220x220Rozgraniczenie nieruchomości jest to procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości wówczas, gdy nie ma podstaw do wznowienia znaków granicznych.
Proces ten często jest kojarzony ze sporem granicznym, czy też wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granic nieruchomości. Tymczasem jest to przede wszystkim ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Potrzeba rozgraniczenia zachodzi wówczas, gdy nie ma możliwości ustalenia granic na podstawie istniejących dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, które pozwoliłyby jednoznacznie odtworzyć granice w terenie, czy też w momencie, gdy granice nie zostały uprzednio ustalone według stanu prawnego.

 

OBSŁUGA INWESTYCJI

Image Alignment 220x220 W przypadku dużych inwestycji prace (tyczenie i inwentaryzacja) prowadzone są etapami, zależnie od postępów budowy i wymagań inwestora. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta nanosi na mapę zarówno nowe obiekty, jak i elementy sieci. Kolejnym etapem jest przekazanie dokumentacji zleceniodawcy oraz dokonanie
niezbędnych wpisów w dzienniku budowy.

 
.

.

INNE Z ZAKRESU GEODEZJI

Image Alignment 220x220Nasza firma świadczy także wiele innych oraz nietypowych zadań z zakresu geodezji takich jak pomiary mas ziemnych czy pionowości słupów, a także inne na zlecenie inwestora.